NG Gemeente
Suiderkruis

Besoek ons op facebook

Laai ons TOEP / APP hier af

KERKKANTOOR
Tel: 018-2947939
Faks: 0865475830
Epos: elize@suiderkruis.com
Hervorming: 1517-2017
500 jaar van genade

Weeklikse Nuusbrief

Elektroniese Nuusbrief: Jy kan weekliks op hoogte bly van nuus en gebeure in Suiderkruis Gemeente. klik hier om te registreer...
Nuusbrief in pdf-formaat: Klik hier vir drukbare weergawe (pdf)

Roelie se Vars Nuus: Klik hier vir Roelie van der Spuy se nuutste nuusbrief...

 

DAGBOEK
VANDAG 18 FEBRUARIE
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
09:00 Kinderkerke
10:00 Koffie en tee in die foyer
10:15 Reguitstr 13+
18:00 Foyerdiens
18:00 oNderGronds

DINSDAG
18:00 Kerkraadsvergadering

WOENSDAG
08:00 Personeelvergadering
10:00 Flentertjie Genade
18:00 Belydenisklas
18:00 Caritas Omgeegroep
19:30 Jose-fiete Omgeegroep
19:00 Agape Omgeegroep

DONDERDAG
18:00 Fondsinsamelingskommissie
19:00 Huis Eben

VRYDAG
07:00 Manne-sel
18:00 – 20:00 Kuier saam met leiers

SONDAG 25 FEBRUARIE
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
09:00 Kinderkerke
10:00 Koffie en tee in die foyer
10:15 Reguitstr 13+
18:00 Foyerdiens

KNOWING THE BIBLE IS ONE THING.
KNOWING THE AUTHOR IS ANOTHER

DANKIE
Sommer net ‘n briefie uit my hart om dankie te sê vir elke lidmaat wat ‘n verskil maak in die gemeente. Dankie vir een van die omgeegroepe se groot werk met die fotobord en die besoeke by lidmate wat verjaar. Dankie vir ‘n tannie in die gemeente wat elke lidmaat bo 80 wat verjaar gaan besoek en ook in verskeie ander bedieninge betrokke is. Dankie vir elke kinderkerkleier wat Sondae besig is om kinders te leer. Dankie vir elke selleier wat moeite doen om ‘n selgroep te lei. Dankie vir die magdom lidmate wat op allerhande maniere uitreik: godsdiens by skole, betrokkenheid by Droomhuis, hospitaalbesoek, fonds¬insamelings, ens. Sommer net dankie vir elke lidmaat wat positief is en help om van hierdie gemeente ‘n missionêre gemeente te maak. Ons bid vir die Here se seën op dit wat julle doen. –ds Coenie

VOORBIDDING
• Dankie vir die reën & ons bid steeds vir reën in die Kaap en elders
• Bid vir nuwe en goeie leierskap in ons land

ʼn OUER WêRELD:
Die wêreld se bevolking, ouer as 65 jaar het van 5% in 1950 tot 8% vandag gegroei. In Groot Brittanje was daar 17 mense 100 jaar en ouer in 1917. Vandag is daar 15 000. Wat moet ons hieromtrent doen? Daar gaan waarskynlik aanpassings in die aftree-ouderdom kom. Sewentig vandag is 50 in 1950. Gebruik die energie wat jy het. Sewentig is nie vandag ‘n teken om stil te sit nie – jy kan nog baie doen. Gemeentes moet meer aandag aan hulle senior burgers gee – hulle word al hoe meer. Net omdat ‘n persoon 70 jaar oud iS, beteken nie dat hy/sy nie nog ‘n groot bydrae in die gemeente kan lewer nie. (e-kerk)

FINANSIES
Die Gemeentelike Kommissie vir Finansies (GKF) het Dinsdag vergader om die begroting vir 2018/19 af te handel. Dit was ʼn lang vergadering maar aange¬naam en met deeglike besinning. Ons het ook ʼn nuwe lid bygekry, naamlik Jas Fourie. Theron Booyens neem nog waar as voorsitter maar ‘n nuwe voorsitter moet eersdaags verkies word. Ons is dankbaar dat dit goed gaan met ons finansies danksy almal wat getrou bydra asook goeie bestuur. Ons het groot drome vir die nuwe jaar rondom poste, bedieninge en eiendomme. Ons vra weereens dat elke lidmaat in hierdie tyd waar ons oorgaan na ʼn nuwe finansiële jaar, biddend sal oor¬weeg om julle bydraes te verhoog soos wat die Here hulle daarin lei. Vir alle lidmate wat nie bydra nie vra ons om groot asb te oorweeg om by te dra vir die bestaan en bediening van dié gemeente. –ds Coenie

NAGMAAL 11 FEBRUARIE
Ons het tydens die nagmaal op 11 Febr 2018 gesels oor 1 Pet 4:7-11 en die opdrag om mekaar lief te hê. Ons het ook gesê dat liefde nie dieselfde is as “hou van” en dat ons mense moet liefhê selfs al doen hulle dinge wat ons nie van hou nie. Dit is in elke kring waarin ons beweeg (veral ons land) ‘n groot uitdaging. Ons het ook gesê dat die liefde bedek baie sondes en werk sag met mense. Dankie vir die goeie terugvoer van lidmate. Daar is ook lidmate wat seergemaak gevoel het deur my preek (dit is ook as ‘n opname beskikbaar). Ek wil net onomwonde sê dat ek nie iemand wou seermaak daarmee nie – ek wou juis sê dat ons moet lief wees vir mekaar ten spyte van ons verskille en dat ons mekaar moet beskerm. Ek preek altyd heel eerste vir myself (omdat die Here in my stilletyd met my praat oor dinge in my lewe) en daarna vir die gemeente. Indien enige iemand voel dat ek hulle tenagekom het in my prediking, nooi ek julle uit om my te kontak. Ek sal graag daaroor gesels – ek dink dis die Bybelse pad? - ds Coenie

KUIER SAAM MET LEIERS
Ons nooi graag al ons leiers in die verskillende bedie¬ninge en kommissies om volgende Vrydag (23 Febr) saam met ons te kom kuier van 18:00-20:00. Dit sluit in: alle lede van die kerkraad, alle lede van die kommissies (GKF, Visionêr, DVK, Eiendom¬me), alle leiers by die kinderkerke en Reguitstraat en enige ander lidmaat wat leiding neem iewers in die gemeente. Bring asb vir julle ‘n vleisie en drinkgoed. Ons sal sorg vir vure, pap en heerlike sous. Ons wil graag 18:00 begin braai sodat ons van 19:30-20:00 ‘n kort gesprek kan hê oor ons drome en visie vir die jaar. Julle gesinne is ook baie welkom! Laat weet asb voor Woensdag 21 Febr om 12:30 vir Elize in die kantoor of julle gaan bywoon en hoeveel mense julle gaan wees. Ons sien uit om saam met julle te kuier!
– ds Coenie

KOSTERPOS
Die diensverhoudinge kommissie het Donderdag onderhoude gevoer met 3 kandidate vir die kosterpos. ʼn Aanbeveling word nou aan die kerkraad gemaak wat DV Dinsdagaand die nuwe koster moet aanwys. Bid asb dat die Here ons ook hierin moet lei sodat ons die regte besluit kan neem. Die nuwe koster begin DV op 1 Maart in sy/haar nuwe pos. –cjc

KOMMISSIES EN BEDIENINGE
Ons nooi alle lidmate om betrokke te raak by ʼn kom¬missie(s) of bediening(e) van hulle keuse. Daar is geen beperking oor die hoeveelheid kommissies of bedieninge waarby lidmate betrokke kan wees nie. Die enigste beperking wat ons het, is dat ʼn lidmaat net voorsitter van een kommissie/bediening kan wees sodat iemand nie in twee stoele op die kerkraad moet sit nie. Daar was nog nooit ʼn beperking op die hoe¬veelheid plekke waar een persoon betrokke kan wees nie – om die waarheid te sê: ons is baie dankbaar vir ‘n groot aantal lidmate wat by baie bedieninge betrokke is. Die enigste voorwaarde is dat ‘n mens se betrokkenheid by die kerk nooit belangriker mag raak as jou eie huwelik en gesin nie. Dankie vir almal wat betrokke is in ‘n kommissie of bediening en baie dankie aan elke lidmaat wat by verskeie bedieninge betrokke is. -ds Coenie

FONDSINSAMELINGS
Ons moet elke jaar ongeveer R100 000 insamel met fondsinsamelings om ons begroting te laat klop. Dit het in die verlede projekte ingesluit soos die vleis, basaar, talentaand, hengelkompetisie, wegneem-etes, pannekoek, proe-aand, ens. Wil jy asb ons kom help droom en beplan aan projekte om dié fondse in te samel. Ons vergader Donderdagaand 18:00 in die konsistorie. Ons het nuwe idees, nuwe drome en nuwe leiers nodig. Kom help ons GROOT asb om die verskeie projekte te beplan. Indien julle weet van ‘n projek wat goed gewerk het in ‘n ander gemeente, kom deel dit asb met ons. As jy ‘n kreatiewe idee het om fondse in te samel, kom vertel dit asb vir ons. Ons het regtig almal se hulp nodig: Donderdag 22 Febr 18:00 in die konsistorie. Groot asb? –ds Coenie

WEGNEEMETES: 31 MAART
Op Vrydag 2 Maart gaan ons weer heerlike ribburgers en kerrie & rys maak en aflewer. Pryse is soos volg: ribburgers @ R25 en kerrie & rys @ R30. Lyste vir bestellings by u werk is by Petro Kriel beskikbaar. Bestellings kan ook by die kerkkantoor geplaas word
- Petro Kriel

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Elmari Lemmer, Mari-Lize Ackerman, Tersia Calitz, Shannon Hefer, Kobus v Schalkwyk
19 Februarie: Geen Verjaarsdae
20 Februarie: Adelle Jv Rensburg
21 Februarie: Dorette Burgers
22 Februarie: Wilma Badenhorst, Jos Bosman (Jnr), Annie Robertson
23 Februarie: Geen verjaarsdae
24 Februarie: Geen verjaarsdae

GEBEDSBEDIENING
Vergader Maandagaand, 19 Februarie 2018 te Boomstraat 6, Miederpark om 17h45. Indien enige gebedsversoeke, gee dit asb deur na Ds Coenie, 0845670410 of Alta 0728843701. Elke versoek sal vertroulik hanteer word. Baie dankie. – Alta Gerber

PROE-AAND
Ons nooi u uit om saam met ons te kom kuier Vrydagaand, 9 Maart, 18:00. Kaartjies kos (soos verlede jaar) slegs R45. Vriende (broers en susters) – wil u dit nie asb weer oorweeg om een van u uithaler¬geregte, vleis, groente, pasta ens. te maak en aan ons te skenk nie? As u vir ons gaan bederf wil ons vriendelik vra dat u asb 4 foelie bakke (20X15X4cm) van u gereg sal maak. Ons beplan om 4 bedienings¬punte te hê. Beloftelyste is reeds agter in die Foyer beskikbaar, skryf asb u naam en gereg daarop. Skakel Johanna Handford – 0828061809. Kaartjies is beskikbaar by die Kerkkantoor asook Sondae net na die oggenddiens in die kerkkantoor. Om teleurstelling te voorkom, koop nou al u kaartjie. Ons kan slegs 150 kaartjies verkoop en dis elke jaar sommer gou uitverkoop. - Johanna Handford

HOOGTEPUNTE
18 Feb – oNderGronds
20 Feb – KR-verg
23 Feb – kuier saam met die leiers
27 Feb – Visioenêre komitee
02 Mrt – Wegneem-etes
09 Mrt – Proe-aand
23 Mrt – Pannekoek bak
29 Mrt – Paassang
01 Apr – Opstandingsfees

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorderopdrag – Vorms in voorportaal beskikbaar
Koevert – In voorportaal beskikbaar
Elektroniese betaling (eft)
Bankbesonderhede van gemeente:
NG Kerk Potch-Suid
Absa, Tjekrekening, Nr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van bg metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.

CARITAS OMGEEGROEP – AKSIE/PROJEK
Die foto-bord is op! Help ons om van die projek ‘n sukses te maak. Niemand is verplig om foto’s te laat neem nie. Foto’s kan net na die oggenddiens geneem word. - Caritas Omgeegroep

BYBELHOEKIE
2 KRON 29: HISKIA
Hiskia het koning geword toe hy vyf en twintig was en hy het nege en twintig jaar in Jerusalem geregeer.
Hiskia het gedoen wat reg was is in die oë van die Here. Hy het in die eerste jaar van sy regering die deure van die huis van die Here oopgemaak en hulle herstel. Daarna het hy die priesters en leviete laat kom en toegespreek: “Luister na my, Leviete! Reinig julle en reinig die huis van die huis van die Here. Vat die vuilgoed uit die heiligdom uit. Ons voorvaders was ontrou en het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here ons God. Hulle het hom verlaat, die woning van die Here nie versorg nie en dit die rug toegekeer. Hulle het boonop die ingangsportaal gesluit, die lampe laat doodgaan en geen wierookoffer of brandoffer vir die God van Israel gebring nie. Daarom het die toorn van die Here oor Juda en Jerusalem gekom. Die Leviete het hulle ampsgenote bymekaar-geroep, almal het hulle gereinig en toe het hulle die huis van die Here gaan skoonmaak. Die priesters het die huis van die Here binne gaan skoonmaak en alles wat nie rein was nie in die Kedrondal gaan weggooi. Toe hulle klaar was, het hulle aan koning Hiskia verslag gedoen: “Ons het die hele huis van die Here gereinig en ons het verder al die goed wat koning Agas in sy regeringstyd ontwy het in hulle oorspron¬klike staat herstel en gewy. “Daarna is die tempel weer heringebruik geneem. Jare later het die Here Jesus self die tempel gereinig (Joh 2:14-16) Toe het sy dissipels daaraan gedink dat daar geskrywe staan: “Die liefde vir u huis verteer my.”(Ps 69:10) – Oom Ben

PASTORALE VERSORGING
 Elke lidmaat is verantwoordelik vir sy/haar eie geestelike groei en welstand - kontak die kerkkantoor of leraars indien jy besoeke/ hulp/ voorbidding benodig.
 Ons as lidmate/huisgesin van God is verant-woordelik vir mekaar om mekaar by te staan, aan te moedig, reg te wys, te ondersteun en gereeld vir mekaar te bid.
 Ons as kerkraad is verantwoordelik om die lidmate wat ons hulp benodig by te staan, vir hulle te bid en hulle te ondersteun.
 Ons as leraar(s) is verantwoordelik om lidmate wat ‘n besoek benodig, te besoek, by te staan en te begelei. Ons is ook verantwoordelik om gereeld siekes te besoek asook alle lidmate wat aandui dat hulle ‘n besoek benodig.

templatemo.com

Jou opinie maak 'n verskil

TERUGVOER
Ons sal graag van tyd tot tyd terugvoer oor die eredienste wil hê. Ons doel is nie om komplimente of raas te kry nie; ons wil regtig sinvolle terugvoer maar ook sinvolle voorstelle hê sodat ons dit wat ons doen nog beter kan doen. Daarom gaan ons van tyd tot tyd 'n klein terugvoervorm in die Onder Ons plaas. U is welkom om dit te voltooi en na afloop van die erediens in die kollektebord (by die deure) te plaas sodat ons dit tydens ons vergaderings in die week kan bespreek. Gee asb vir ons terugvoer/voorstelle rondom die liturgie/ prediking, die musiek of ander sake soos foyer, parkering, blomme, waaiers, ens. Daar is ook 'n spasie waar u dinge kan aanmeld wat aandag nodig het, bv 'n kraan wat lek, ens.
--------------------------------------
Terugvoer of voorstelle aan die liturg (dominee) mbt LITURGIE EN PREDIKING:
...........................................................................
...........................................................................
Terugvoer of voorstelle aan die musiekleier mbt SANG EN MUSIEK:
...........................................................................
...........................................................................
Ander terugvoer of voorstelle mbt die erediens:
...........................................................................
...........................................................................
Aanmelding van eiendom/toerusting wat aandag nodig het:
...........................................................................
...........................................................................
Naam en van:
Tel:
Ons waardeer positiewe en opbouende kommen-taar en sal dit graag in ag neem.

 

templatemo.com