6 FEBRUARIE 2022
DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens (ds Coenie)
09:00 Kinderkerke
09:00 Reguitstraat 13+
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Belysel (ds Coenie se huis)

DINSDAG
17:45 Pre-advieskommissie

WOENSDAG
09:30 Oudejeugaksie

SONDAG 13 Februarie
Belydenisklaskamp
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Nagmaal (ds Coenie)
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Uitreik – maak ʼn verskil

OUDEJEUG VERGADERING – 9 FEBR
Johanna Handford en Martie Nel nooi graag alle Oudejeug hartlik uit na ons eerste vergadering op Woensdag 9 Febr 2022 om 09:30 vir 10:00 in die klein-saaltjie.
Kom geniet saam met ons tee en doen saam beplanning vir die maande vorentoe en neem deel aan heerlike geselskap terwyl jy ontspan! Groetnis
-Johanna & Martie

GEBEDSLYS
Hospitale
• Louis Spamer
• Frikkie Eloff
• Nelia Neethling (kanker)

DROOMHUIS
Baie dankie aan Lois Sauer wat so gereeld ons mense van Droomhuis by Witrand gaan besoek. Met elke besoek is daar natuurlik ook ‘n wenslysie. Skenkings van koffie, tee, melk en suiker kan gerus by Jacoba Ras of die Kerkkantoor kan afgegee word.

GEBED OM OPENHEID VIR MEKAAR
Here! Ons loof U omdat U so vreeslik wonderlik is,
omdat U luister as ons met U praat –
nie net na ons woorde nie, maar ook na die diepste versugtinge van ons hart.
Gee ons die genade, Here, om met daardie selfde openheid na mekaar te luister
– sodat ons werklik sal hoor.
Skep U self ʼn stilwees in ons,
– sodat ons mekaar kan verstaan.
Te dikwels, Here, kan ander nie hoor wat ons sê nie, omdat ons te moedeloos of te gejaagd is om die regte woorde te probeer vind … en dan verwag ons dat familie en vriende en ander bevolkingsgroepe of nasies moet weet hoe ons voel of wat ons standpunt is!
Ons formuleer nie duidelik nie, en ons luister ook nie.
Here, ek weet ek is self hieraan skuldig. Verander my gesindheid.
Lê U self die liefde in my hart en die regte woorde in my mond.
Help my sodat my idees oor U, of oor ander mense, nie in die weg staan van die werklikheid nie.
O, Heilige Gees, verander my en maak my nuut.
Skep in my ʼn hart wat kan hoor en begryp.
Ons gesinne verbrokkel, o Here, omdat ons nie werklik kommunikeer nie.
Verhoudinge tussen die groepe in ons land kwyn omdat ons vaskyk teen karikature
wat ons self opgebou of deur die media geabsorbeer het.
In die Naam van ons Here, Jesus Christus, bid ek:
Here, gee ons oë om mekaar werklik raak te sien, en ore om te hoor sodat ons saam na U kan luister, ons hande na mekaar kan uitsteek en saam kan werk aan ʼn beter toekoms vir almal. Here, kom ons ongeloof tot hulp! –Annemie Bosch
(Uit Die Groot Gebedeboek,
saamgestel deur Piet Naudé,uitgegee deur Lux Verbi BM)

VERJAARSDAGHOEKIE
Vandag: Mariette Breytenbach, Alda de Villiers, Schalk du Plessis, Marina Fourie
7 Februarie: Hester Green (87jr), Wilna Fick, Juandré Scheepers
8 Februarie: Jolene Theron
9 Februarie: Corniël Calitz, Elbé vd Merwe
10 Februarie: Jolandie Kriel, Elmary Oosthuizen, Brenden van Niekerk
11 Februarie: Talida Ludick, Ansuné Smit
12 Februarie: CJ Viljoen, Mia Viljoen
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaarsdaglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

AS DIT DONKER IS OM MY
Jy mag maar kla
Kyk tog, Here, en sien tog raak hoe verag ek is. -Klaagliedere 1:11
Die boek Klaagliedere bestaan uit vyf liedere wat die profeet Jeremia geskryf het terwyl die volk Israel ballinge in Babel was en baie swaar gekry het. In hierdie boek verwoord Jeremia sy verwar¬ring en seerkry oor die lot van sy volk. Hy pleit by die Here om die volk se swaarkry raak te sien en vir hulle weer uitkoms te tee.
Vir kinders van die Here help dit altyd om te praat oor die dinge wat pla. In krisissituasies mag jy ook, soos Jeremia, vir God vra: “Help tog, Here, sien tog raak.” Want God se kinders spring nie swaarkry vry nie: elkeen van ons kry sy porsie. Gelowiges hanteer hierdie swaarkry heel anders as ongelowiges. Hulle het ʼn onlosmaaklike band met God omdat Hy hulle uitgekies het as sy kinders en omdat Hy hulle van die mag van sonde verlos het.
Hulle weet dat krisisse hulle nie van God kan wegruk nie. Inteendeel, soms is krisisse juis die oorsaak van ʼn dieper en inniger verhouding met God. Soms gebruik die Here seerkry en swaarkry in jou lewe om jou weer ʼn slag nader aan Hom te bring. Hierdie feit kan jou, jou eie krisisse anders laat beleef. Alhoewel jy weet dat die swaarkry in jou lewe nie uitgevee gaan word nie, weet jy ook dat jy ʼn God het wat jou sal bystaan in krisissituasies. Hierdie wete gaan jou persoonlike stuk swaarkry baie makliker maak om te verdra.
Hemelse Vader, baie dankie dat ek seker mag weet dat u arms om my sal wees in elke krisis. Help my om nooit paniekerig te raak nie, maar my probleme na U toe te bring. Amen –Nina Smit

DIE KONING KOM, ONS HOOR SY VOET¬STAPPE, SELFS IN DIE NATUUR
“Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander; en daar sal aardbewings wees op verskil¬lende plekke, en daar sal hongersnode wees en beroeringe. Hierdie dinge is ʼn begin van die smarte” -Mark 13:8 (53-vertaling)
Wanneer die natuurkragte in felle hewigheid losbreek, is God besig om sy oordeel te begin voltrek. Die tekens in die natuur is ook die uiting van die doodsworsteling van die skepping, wat op pad is na die einde. Maar meer nog: dit is die openbaring van die worsteling tussen lig en duisternis, tussen God en Satan. Aan die een kant sien ons daarin die mag en majesteit van God. Selfs die natuur werk mee in die verbreiding van die evangelie.
Natuurrampe en ellende bring die mens op die knieë voor die hoë God. Aan die ander kant woel en werk die mag van die sonde om mense weg te trek van God. Steeds skerper en feller word die stryd teen God. Uiteindelik vloek en skel die verharde mens teen die Skepper wanneer die rampe en nood in die skepping hom tref.
Aardbewings versteur die rustige bestaan van die mens. Die aarde wankel onder hom. Stede en dorpe verdwyn. Duisende mense sterwe. Merk op die naderende voetstappe. Moenie dat dit by jou verbygaan nie.
Hongersnood maai duisende af. Dit is asof die natuur self sat is van die las om die mensdom te dra en te voed. Aan die ander kant word duisende tonne graan en voedsel vernietig, want daar is geen mark daarvoor nie. Enkelinge lewe in weelde en swelg in wellus. So gaan die Skrif in vervulling. Luister maar: “’n Rantsoen koring vir ‘n penning en drie rantsoene gars vir ‘n penning; en moenie die olie en die wyn beskadig nie” (Openb. 6:6; 53-vertaling). Aan die een kant die groot skaarste en nood, aan die anderkant groot weelde en voorspoed. Mense bekommer hulle nog oor olie en wyn – rykmansgenot – terwyl duisende veg om ‘n stukkie brood te koop.
In die katastrofes van die ontwrigte ekonomiese en maatskaplike lewe klink die klokkegebeier wat die koms van die Koning aandui.
-Ds M J Booyens
[Tel die sterre]

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorderopdrag: Vorms is in die voorportaal beskikbaar
Koeverte: In voorportaal beskikbaar
Elektroniese betaling (eft) of Zapper:
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa, Tjekrekening,
Nr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van bg metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.

 

 

 

CategoryUncategorized
Follow us: