DAGBOEK
VANDAG
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Foyerdiens
DINSDAG 15 November
18:00 GKF
SONDAG 20 November
08:00 Koffie en tee in die foyer
09:00 Oggenddiens
10:00 Koffie en tee in die foyer
18:00 Kerssangdiens

GEBEDSLYS
Bid asb vir:
Hospitaal:
• Mientjie Tesnaar
• Anton Smit
• Anneke Noeth
Bid asseblief ook vir Jan en Amanda van Wyk met die afsterwe van Amanda se suster verlede week.

MY BEKER LOOP OOR: NOVEMBER 2022
Baie dankie vir die bydraes wat alreeds inbetaal is. U kan nog steeds u bydrae maak vir hierdie projek!
Maak gebruik van die volgende metodes om u bydrae in te betaal:
• Koevertjie in die voorportaal wat gemerk is “My beker loop oor”
• Eft in die kerk se bankrekening (sien bank-besonderhede elders) – merk net “Beker loop oor”
• Zapper
• Yoco kaartmasjien

Geloof bring vir ons antwoorde op die vrae waarvoor die intellek geen oplossings het nie.
– Leo Tolstoy (1828–1910)

NIE DEUR SKULDGEVOELENS NIE, MAAR DEUR CHRISTUS
Skuldgevoelens is ’n gewilde hefboom. Baie mense gebruik dit om ander te beweeg om sleg of skuldig te voel,of om dankbaar te wees of betrokke te raak. Hulle vertel graag vir jou hoe arm, siek, en benadeeld ander mense is. Hierna sê hulle vir jou dat jy moet dankbaar wees jy staan nie in daardie mense se skoene nie.
Voordat jy my verkeerd hoor – natuurlik moet ons empatie hê met mense, wat swaarkry. Dit is tog deel van die normale Christelike lewe dat ons ’n hart vir mense in nood het, maar om ander se goor omstandighede gedurig met ons eie situasies te vergelyk en om ons dan te laat sleg voel hieroor, is nie die beste manier om deernis aan te wakker nie. Dis ook nie die regte manier nie. Die evangelie roep ons op tot ’n baie ruimer roete as dié van skuldgevoelens. Die Here se goedheid en genade moedig ons aan om ’n lewe van medelye teenoor mekaar te leef.
In 2 Korintiërs 8:9 verduidelik Paulus hierdie beginsel aan die hand van Christus se grenslose goedheid, daardie soort, wat gemaak het dat Hy Sy hemelse rykdom agtergelaat het en soos ’n slaaf hier op aarde kom leef het. Hoor net hoe mooi stel Paulus dit: “Julle ken die goedheid en genade van ons Here, Jesus Christus. Hy, wat van ewigheid af skatryk is, het dit alles prysgegee. Hy het arm geword ter wille van julle. Hy het dit gedoen sodat julle ryklik geseën kan word uit Sy armoede.”
Ons Heer se selflose opoffering is ons belangrikste kompas, wanneer dit gaan oor dankbaarheid en omgee. Sy hart klop nou in ons binneste. Sy deernis lek uit in ons eie lewe. Daarom gee ons nie net om vir ander, wanneer dit ons pas nie of wanneer ons skuldig voel nie. Ons gee om altyd en orals, want dit is die regte ding om te doen. Ons bewys aanhoudend medelye. Ons gee áltyd om. Ons offer voortdúrend op. Ons dra permanént ander se laste. Ons reik gedurig uit. Ons help sonder ophou in die Heer se Naam.
– Stephan Joubert [eKerk]

VERJAARSDAGLYS
Vandag: Henry Nieuwoudt
14 November: Coenraad Viljoen
15 November: Anton Smit, Chantelle Nienaber
16 November: Annette Marais (80jr), Renier Nel
17 November: Geen verjaarsdae
18 November: Geen verjaarsdae
19 November: Trompie Burger (80jr), Cor du Toit, Johan Klopper
NB: Indien u naam nie op die weeklikse verjaars-daglys verskyn nie, kontak asb die kerkkantoor sodat ek kan vasstel waar die probleem is. – Elize

GEBED VIR VANDAG
Hemel Vader,
laat ons nie net saai sodat ons ‘n oes kan sien nie, en laat ons nie net deur menslike idees van sukses gemotiveer word nie.
Daar waar ons vandag beweeg en saai en werk, hou ons klein en maak U naam groot.
Laat ons bly jubel al sien ons nie altyd die vrug van die sweet van ons aangesig nie. Amen!
-Skrywer Onbekend

DEURLOPENDE FONDSINSAMELINGSPROJEKTE
• R2-projek: Vat ʼn pilbotteltjie in die portaal, vul dit met R2-stukke en gooi in die kollektesakkie.
• Koperkruik-projek: Gooi al u “oorbodige” koper in die kruik wat in die voorportaal staan.
• 2e-Handse snuffelwinkel: Indien u enigiets het wat tuis in die pad is, skenk dit asb vir ons gemeente se winkeltjie. Kom kyk gerus ook wat alles in die winkel is. Jacoba Ras is in beheer van die winkel [0729005005].
• Mandjieprojek – Elize

JESUS – DIE GROOT WAARHEID
“Ek skryf hierdie dinge aan jou hoewel ek hoop om gou na jou toe te kom. Ingeval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God, dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdiens groot is: As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is, aan die engele het Hy verskyn; aan die heidennasies is Hy verkondig, in die hele wêreld is Hy geglo, en in heerlikheid is Hy opgeneem.” – 1 Timoteus 3:14-16.
By sy verhoor wat op die kruisdood uitgeloop het, het Jesus gesê: ““Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is Ek gebore, en hiervoor het Ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat Ek sê.” Daarop het goewerneur Pontius Pilatus gereageer: “Wat is WAARHEID?” (Joh 18:37,38). Dit is ‘n vraag wat baie mense daagliks vra: Wat is waarheid? Wat is ware godsdiens? Wat is waar oor Jesus? Is daar ‘n waarheid wat oor eeue dieselfde bly, of pas dit aan by die gees van die tyd? Hierdie waarheidsvraag oor die man van Nasaret, wat Homself as Messias bekengemaak het, was van die vroegste tye af aktueel. Was Hy net ‘n Joodse rabbi (leraar)? Was Hy werklik Seun van God?
Wanneer die apostel Paulus as ou man aan die jong prediker en herder van die gemeente in Efese skryf, formuleer hy sy roeping soos volg:
“Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid. En dit staan bo alle teenspraak dat die geopenbaarde waarheid (geheimenis) van ons godsdiens groot is: As mens het Jesus in die wêreld gekom, deur die Gees is bevestig dat die reg aan sy kant is, aan die engele het Hy verskyn;
aan die heidennasies is Hy verkondig, in die hele wêreld is Hy geglo, en in heerlikheid is Hy opgeneem.” (1 Timoteus 3:15-16)
Dit is ‘n kort opsomming van die misterie (gehei-menis) rondom die persoon Jesus. Die waarheid staan vas, die gemeente of kerk van Christus is die pilaar en fondament daarvan. Hy het mens geword, opgetree in hierdie wêreld, is daarna in heerlikheid opgeneem. Johannes skryf dat Hy die heerlikheid van God kom bekend maak het, vol van genade en waarheid. Van Homself sê Jesus: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe.” (Joh 14:6).
Kom ons wees ook vandag as kerk van Jesus Christus getuies van die waarheid:
 Hy is as mens uit die maagd Maria gebore
 Die Gees bevestig met sy opstanding uit die dood dat Hy God is (Rom 1:1-4)
 As oorwinnaar is Hy in die hemel opgeneem
 Teen alle vyandigheid en vervolging in is die evangelie uitgedra na die nasies en mense kom tot geloof in Hom
 Swakke mense staan met krag op en oorwin saam met Jesus die mag wat sonde en die duiwel oor hulle gehad het
Die magte van die Bose dra die leuen uit, en dit sal nog intenser word in hierdie tyd. Voed jou met die waarheid van die Woord, dat Jesus waarlik Christus is, ons enigste Verlosser en Koning. Leef met Hom, laat jou lei deur sy Gees. In Hom is lewe en oorwinning. -Dr Callie Opperman

METODES VAN DANKOFFERINBETALINGS
Debietorder-opdrag & koeverte is in die voorportaal beskikbaar.
Yoco Kaartmasjien
Elektroniese betaling:
EFT of Zapper
Bankbesonderhede:
NG Kerk Potch-Suid
Absa Tjekrekeningnr 680580049
Takkode 632005
U is welkom om enige van die metodes te gebruik om u dankoffer in te betaal.
….….….….….….….….
Ek wil my debiet-order verhoog, kontak my asb. Naam: …………………………
Selno: …………………………

 

CategoryUncategorized
Follow us: