Gemeenteprofiel:

Suiderkruis Gemeente is tans 65 jaar oud en geleë aan die Suidekant van Potchefstroom. Ons het tans ongeveer 750 lidmate en 103 dooplidmate. ‘n Groot deel van ons lidmate is bo die ouderdom van 60 jaar. Ons bedien ook ongeveer 100 Afrikaans-sprekende kinders van die Abraham Kriel kinderhuis.

Die gemeente se visie is ”Lewe en liefhê in God se wêreld” en ons wil graag groei in ons missionêre kerkwees. Die gemeente het ‘n unieke bedieningstyl en erediensstyl ontwikkel en ons wil graag verder groei hierin. Jeug, jong volwassenes, volwassenes en bejaardes lê ons na aan die hart.

Leraarsprofiel:

Die ideale kandidaat moet ‘n geordende NG Kerk leraar wees, verkieslik tussen die ouderdom van 30-40 jaar wees en oor minstens 5 jaar bedieningservaring beskik. Hy/sy moet lief wees vir die Here asook vir mense van alle ouderdomsgroepe. Hy/sy moet beskik oor natuurlike leierseienskappe en bewese bestuursvaardighede ten einde die personeelgroep en die gemeente te lei. Dissipelskap, eredienste, lof en aanbidding (musiek), prediking, gasvryheid en ‘n passie vir alle ouderdomsgroepe is vir ons baie belangrik.

Ander vereistes:

Rekenaarvaardigheid en die gebruik van tegnologie in die bediening; uitsonderlike aanbiedingsvaardighede; passievol teenoor medemense in nood. Ondervinding in musiekbediening sal tot voordeel wees.

Die kerk van Christus leef in uitdagende tye, daarom benodig ons ‘n leraar wat nuut kan dink oor ons roeping as kerk in ’n moderne tyd en in veranderende gemeenskappe.

Vergoeding:

’n Toepaslike vergoedingspakket volgens Sinodale riglyne word aangebied. ’n Behuisingstoelaag vorm deel van die TKVI wat aangebied word.

Aansoeke:

Stuur die volgende elektronies aan vakature@suiderkruis.com:

  • ‘n Volledige CV met ten minste drie referente
  • Dekbrief wat meer vertel van jouself, jou gawes en passies.
  • Skakel(s) na jou erediensopnames of aanlyn-eredienste.

Alle aansoekers sal skriftelik verwittig word van die uitslag van hierdie proses.

Sluitingsdatum: 27 Februarie 2022

Diensaanvaarding:  So spoedig moontlik na die aanvaarding van die beroep.

Navrae:

Telefoniese navrae kan gerig word aan die voorsitter van die Pre-advieskommissie, Mnr. Marius Dippenaar (082 568 0346 of vakature@suiderkruis.com).

Deur die indiening van hul CV’s, gee kandidate toestemming dat die inligting soos vervat in hul CV, onderworpe aan die terme en bepalings van die POPI-wetgewing (Protection of Personal Information Act) deur Suiderkruis Gemeente vir die beroepingsproses gebruik kan word.

Die kerkraad hou hom die reg voor om nie ‘n aanstelling uit aansoeke te maak nie.